اخبار

فرآوری و بازاریابی؛ راهکار عبور لیموکاران رودانی از ورشکستگی


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – محصول لیموترش شهرستان رودان هر ساله با رسیدن به اوج برداشت با افت قیمت مواجه می‌شود که می‌توان با فرآوری و سپس عرضه به بازارهای هدف، مشکل هزاران کشاورز رودانی در استان هرمزگان را برطرف کرد.

https://www.irna.ir/news/85183452/%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C