فعالیت بخش خصوصی در ۹۸ درصد صنعت غذایی کشورفعالیت بخش خصوصی در ۹۸ درصد صنعت غذایی کشور
ایلام – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ۹۸ درصد صنعت غذایی کشور اعم از تولید، صنایع تبدیلی و صادرات متعلق به بخش خصوصی است.منبع اخبار