فیلم/ تشخیص اراضی ملی از مستثنیاتفیلم/ تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
کاشان- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان امور اراضی بررسی عکسهای هوایی سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۵۵ و غیره را یکی از مهم ترین شاخص های تشخیص اراضی کشاورزی ملی از مستثنیات عنوان کرد.منبع اخبار