قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار منصوب شد - مجله خبری کشاورزی