اخبار

قد کشیدن دانه های گندم در قطب کشاورزی خراسان رضوی


تربت‌حیدریه – مجله خبری کشاورزی – رییس جهاد کشاورزی جلگه رخ از توابع شهرستان تربت‌حیدریه تصریح کرد که کیفیت دانه های قد کشیده گندم برداشت شده تابستان جاری در این خطه از خراسان رضوی کم نظیر است.

https://www.irna.ir/news/85187421/%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C