اخبار

قرارگاه مقابله با برداشت غیرمجاز آب در مغان راه‌اندازی شد


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – مدیر منابع آب مغان از راه‌اندازی پلیس آب و قرارگاه مقابله با برداشت‌های غیرمجاز در مغان خبر داد و گفت: کشت دوم در منطقه ممنوع اعلام شده تا امکان تامین آب برای کشت اول فراهم شود.

https://www.irna.ir/news/85169245/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%AF