اخبار

قفل تولید تیلاپیا در پنج استان کشور شکسته شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران گفت: با تمهیدات اندیشیده شده توسط هیات مقررات‌زدایی، قفل توسعه ماهی تیلاپیا در پنج استان کشور شکسته شد.

https://www.irna.ir/news/85140350/%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF