اخبار

قیمت ارز تثبیت شد/گوشت با ارز نیمایی وارد کشور شده است


تهران – مجله خبری کشاورزی – رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت:درتذکر شفاهی با تأکید بر اینکه مردم به ثبات قیمت ها نیاز دارند، اظهار کرد: قیمت ارز تا حدودی تثبیت شده است امیدواریم نرخ ارز پایین تر بیاید تا مردم بتوانند برای دخل و خرج خود برنامه ریزی کنند.

https://www.irna.ir/news/85190710/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA