اخبار

قیمت گوشت قرمز به سطح سال گذشته باز خواهد گشت


تهران- مجله خبری کشاورزی- قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت: برنامه ما این است که قیمت گوشت قرمز را به سطح قیمت‌های سال گذشته برسانیم.

https://www.irna.ir/news/85237698/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%AF%D8%B4%D8%AA