اخبار

لب سدهای مازندران تر شد/ شالیزارها زنده می‌مانند


ساری – مجله خبری کشاورزی – بارندگی های شدید اخیر تبعات ناخوشایندی برای زیرساخت های مازندران به بار آورد اما نمی توان روی خوش این برکت الهی را که منجر به پرآب شدن و فرار از خشکسالی شالیزارها و پُرآب شدن سدها را نادیده گرفت.

https://www.irna.ir/news/85138279/%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF