اخبار

لزوم ایجاد اتاق فکر برای مدیریت تولید دام سبک در کشور

لزوم ایجاد اتاق فکر برای مدیریت تولید دام سبک در کشور
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، بر تقویت دامداری‌های عشایری که نیمی از دام سبک کشور را در اختیار دارند تاکید کرد و گفت که در این راستا باید اتاق فکری برای توسعه و مدیریت دام سبک کشور تشکیل شود.

https://www.irna.ir/news/85296144/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1