لزوم برندسازی «گل محمدی» و گلاب ایرانی در جهان - مجله خبری کشاورزی