اخبار

لزوم قوانین سختگیرانه جهت جلوگیری از تغییرکاربری اراضی کشاورزی


تهران – مجله خبری کشاورزی – رییس انجمن علوم خاک ایران بر لزوم ایجاد قوانین سختگیرانه برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و حفظ خاک تاکید کرد و گفت: طبق گزارش های موجود ۱۰ درصد اراضی کشاورزی کشور قابل کشت است.منبع اخبار