اخبار

لزوم وجود قانون برای حضور صنایع آلاینده در کاشت یک میلیارد اصله درخت

لزوم وجود قانون برای حضور صنایع آلاینده در کاشت یک میلیارد اصله درخت
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت که با توجه به میزان تولید کربن و آلایندگی برخی صنایع، وجود قانون مبنی بر حضور صنایع آلاینده در افزایش ترسیب کربن و طرح مردمی کاشت یک میلیارد اصله درخت یک ضرورت است.

https://www.irna.ir/news/85296153/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87

تائید رمز عبور.