اخبار

مازندران در تامین سبد غذایی کشور نقش بی بدیلی دارد


ساری – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت بالای مازندران در بخش کشاورزی، گفت که این استان با تولید انواع محصولات کشاورزی، در تامین سبد غذایی کشور نقش بی بدیلی دارد.

https://www.irna.ir/news/85169034/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF