اخبار

مبارزه با زنگ گندم به 500 هزار هکتار رسیده است

مبارزه با زنگ گندم به 500 هزار هکتار رسیده است
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل مبارزه با آفات سازمان حفظ نباتات کشور گفت: بر اساس آخرین آمار سطح مبارزه با آفت مادرشوهر به 500 هزار هکتار رسیده است و توصیه کرد گندم کشاورزان هشدار می دهند به طور جدی به منظور جلوگیری از کاهش تولید.

https://www.irna.ir/news/85446315/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF