اخبار

مجتمع صنعتی گوشت اردبیل با ۲۰ درصد ظرفیت فعال است


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – عضو هیات مدیره مجتمع صنعتی گوشت اردبیل گفت: مجتمع صنعتی گوشت اردبیل با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کند که افزایش این ظرفیت نیازمند توسعه و برنامه‌ریزی اساسی در کشتار دام سبک و سنگین و بازاریابی و تبلیغات است.

https://www.irna.ir/news/85197650/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA