محدودیتی از سوی کشورهای هدف برای صادرات محصولات کشاورزی وجود نداردمحدودیتی از سوی کشورهای هدف برای صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای هند، پاکستان، عراق، چین، روسیه و غیره در حال انجام است و در حال حاضر هیچ‌ محدودیت و ممنوعیتی از سوی کشورهای هدف صادراتی برای محصولات کشاورزی ایران وجود ندارد.منبع اخبار