اخبار

محدودیتی در تامین کود برای کشت پاییزه استان تهران وجود ندارد


شهرری- مجله خبری کشاورزی- مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران اعلام کرد: در تامین کود برای کشت پاییزه محدودیتی نداریم اما روند نظارت بر توزیع براساس سامانه پایش مواد کودی اعمال می شود.

https://www.irna.ir/news/85228316/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF