اخبار

محدودیت تولید غذا در دهه های آینده را با نوآوری های کشاورزی جبران کنیم


کرج – مجله خبری کشاورزی – معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به پیش بینی های انجام شده برای سال های آینده در خصوص کاهش تولید غذا در پی محدودیت منابع اشاره کرد و گفت: برای پاسخ به تنش های محیطی و کمبود منابع آب و خاک بایستی از ظرفیت نوآوری و دانش بنیان استفاده کنیم.

https://www.irna.ir/news/85158637/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86