اخبار

محدودیت کشت برنج در استان‌های کم بارش/ کشاورزی سنتی نداریم

محدودیت کشت برنج در استان‌های کم بارش/ کشاورزی سنتی نداریم
تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید براینکه کشاورزی سنتی نداریم، گفت: تمرکز کشت برنج در استان‌های شمالی است و به دنبال محدودیت کشت برنج در استان‌های بارش کم و اقلیم خشک هستیم.

https://www.irna.ir/news/85378719/%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85