اخبار

محصولات زنبور عسل از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند

محصولات زنبور عسل از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند

با تصویب مجلس، فرآورده های زنبور عسل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز طرح تحقیق و تفحص را به استثنای یک بند از ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به شرح زیر تصویب کردند.

سوال: آیا فرآورده های زنبور عسل (عسل شاهی، بره موم، گرده، موم و زهر زنبور عسل) در قانون مالیات موضوع (9) محصولات کشاورزی لحاظ نشده است؟

پاسخ: بله، فرآورده های زنبور عسل (عسل شاهی، بره موم، گرده، موم، زهر زنبور عسل) مندرج در ماده (9) قانون مالیات ها به عنوان محصولات کشاورزی ساخته نشده مشمول بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش است. افزودنی تایید شده 1400 می شود

در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مواردی از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده است.

انتهای پیام/

https://www.isna.ir/news/1403030100666/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF