اخبار

محصول امسال قطب پسته کشور در استان سمنان ۴۲ هزار تن برآورد شد


سمنان- مجله خبری کشاورزی- رییس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی دامغان گفت: برآورد تولید امسال، با توجه به خسارت های اخیر، برداشت ۴۲ هزار تن پسته تازه از باغ‌های این شهرستان در استان سمنان است.

https://www.irna.ir/news/85198184/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF