اخبار

محصول هشت هزار درخت مُثمر بین نیازمندان اصفهان توزیع می‌شود


اصفهان- مجله خبری کشاورزی- رییس کمیته امداد امام خمینی اصفهان گفت: با سخاوتمندی باغداران، محصول هشت هزار اصله درخت مُثمر پلاک‌کوبی شده در اصفهان در قالب طرح موسوم به “شجره طیبه” بین مددجویان این نهاد توزیع می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85200910/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF