محققان ایرانی مخمرهای ضد آلودگی انگور را شناسایی کردند


تهران – مجله خبری کشاورزی – محققان بانک میکروارگانیسم‌های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در مطالعه‌ای، موفق به شناسایی سویه‌های مخمری شدند که از آلودگی قارچی انگورها جلوگیری می‌کند.منبع اخبار