از نظر من توجه به مخاطبان یک پروژه امری مهم در طراحی معماری استد. ده راه‌ها نگهداری هوش مصنوعی شما رشد بدون سوزاندن روغن نیمه شب.