مدیرکل آبخیزداری سازمان منابع طبیعی:۴۷۰ دشت کشور ممنوعه و بحرانی استمدیرکل آبخیزداری سازمان منابع طبیعی:۴۷۰ دشت کشور ممنوعه و بحرانی است
بجنورد-مجله خبری کشاورزی- مدیرکل آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: ۶۴۶ دشت در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد ۴۷۰ دشت بحرانی و ممنوعه است.منبع اخبار