اخبار

مرحله دوم آزاد سازی اراضی باغی و زراعی شهرک تماشای پردیس انجام شد


پردیس- مجله خبری کشاورزی- رئیس جهاد کشاورزی شهرستان پردیس گفت: در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ و حراست اراضی زراعی و باغی مرحله دوم تخریب ساخت و ساز غیر قانونی و آزاد سازی منطقه دیار تماشا در این شهرستان انجام شد.منبع اخبار