اخبار

مردم توصیه های بهداشتی در خصوص تب کریمه کنگو را جدی بگیرند

مردم توصیه های بهداشتی در خصوص تب کریمه کنگو را جدی بگیرند
تهران- مجله خبری کشاورزی- سازمان دامپزشکی کشور هشدار داد: با توجه به گرمای هوا، مردم رعایت توصیه های بهداشتی مرتبط با تب کریمه کنگو را محدود کنند.

https://www.irna.ir/news/85434003/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF