اخبار

مرکز تحقیقات زیستی مشترک حوزه بهداشت و کشاورزی جنوب کرمان راه‌اندازی شد


جیرفت- مجله خبری کشاورزی- جنوب کرمان به علت همجواری با ۲ استان مرزی کشور با تهدیدهای زیستی و بهداشتی مواجه است که در راستای شناسایی و کنترل آنها روز پنجشنبه با حضور مدیران کشوری، مرکز تحقیقات زیستی مشترک حوزه بهداشت و کشاورزی این منطقه راه اندازی شد.

https://www.irna.ir/news/85134418/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C