اخبار

مرگ زمین با آتش باورهای قدیمی


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – برخی کشاورزان شرق استان کرمانشاه با پایان فصل برداشت محصول، بر اساس باورهای قدیمی بقایای محصول در سطح مزارع را می‌سوزانند که باعث مرگ تدریجی زمین، فرسایش خاک و مشکلات محیط زیستی ‌می‌شود.

https://www.irna.ir/news/85225267/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C