اخبار

مشارکت مردمی پیش‌نیاز حکمرانی مطلوب منابع طبیعی و آبخیزداری است


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهادکشاورزی دو عنصر آب و خاک را اساس زیرساخت سرزمینی و صیانت از تخریب و جلوگیری از هدرروی آن با ابزار مشارکت مردمی و سریع‌ترین راه برای دستیابی به حکمرانی سرزمینی عنوان کرد.

https://www.irna.ir/news/85152976/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA