مشارکت مردم در تنظیم بازار، تعادل را به بازار عرضه مرغ بازگرداندمشارکت مردم در تنظیم بازار، تعادل را به بازار عرضه مرغ بازگرداند
تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وقتی قیمت برای تولیدکنندگان مناسب نباشد، تولید در دوره بعد کاهش و به این سبب قیمت افزایشی می‌شود، حال با مشارکت مردم روند بازار مرغ متعادل شد.منبع اخبار