اخبار

مشاهده آفت خطرناک در نخلستان‌های باغ‌شهر جهانی بم؛ معیشت ۸۰ درصد مردم در خطر است


کرمان – مجله خبری کشاورزی – سوسک سرخرطومی حنایی به عنوان آفتی ویرانگر برای نخلستان‌های خرما در باغ های شهر بم مشاهده شده و قلب اقتصاد این شهر را نشان رفته است.

https://www.irna.ir/news/85185374/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%85-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF