اخبار

مصرف ظاهری فولاد کشور ٢.٢ تا ۶.٨ درصد بیشتر شد

پس از آن در مجموع، از ١١ میلیون و ۴۵٩ هزار تن شمش فولادی تولید شده در کشور با رشد ٣.٩ درصدی هشت میلیون ۶٩٩ هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته و حدود دو میلیون و ٧۶٠ هزار تن آن صادر شده است.

بر این اساس، مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت نسبت به چهار ماهه ابتدایی سال ١۴٠١ رشد ٢.٢ تا ٨.۶ درصدی داشته است.

 در نهایت مصرف آهن اسفنجی ٢.٢ درصد رشد کرده و از ١٢ میلیون و ١١١ هزار تن به ١٢ میلیون و ٣٧٩ هزار تن رسیده است. در چهار ماهه ١٤٠١ قریب به ١٣ میلیون تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که تنها ۵٨٠ هزار تن آن صادر شده است.

طبق آمار در مجموع چهار ماه اول امسال، همگام با افزایش تولید فولاد، بخش قابل توجه این تولید صرف مصارف داخلی شده و بخشی نیز به صادرات اختصاص یافته است. بر این اساس میزان مصرف ظاهری فولاد طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ٢.٢ تا ۶.٨ درصدی را تجربه کرده است.

طی چهار ماهه سال جاری چهار میلیون و ۴٩٩ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که سه میلیون و ۶٠١ هزار تن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل سه میلیون و ۴٧۴ هزار تن، ٣.٧ درصد بیشتر شده است.

به گزارش ایسنا، طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه بالغ بر ۴۰ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده که از این میزان حدود ۵.۵ میلیون تن صادر و باقی (بالغ بر ۳۵ میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است.

طی چهار ماهه امسال، مقاطع تخت فولادی حدود ١۵٨ هزار تن صادر و قریب به سه میلیون و ۴٢۵ هزار تن صرف مصرف داخلی شده است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که سه میلیون و ٢٠۶ هزار تن بوده است، ۶.٨ درصد بیشتر شده است.

انتهای پیام

https://www.isna.ir/news/1402060906331/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%A2-%D9%A2-%D8%AA%D8%A7-%DB%B6-%D9%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

 همچنین از هفت میلیون و ٨٢٢ هزار تن محصولات فولادی تولید شده هفت میلیون و ١۵۶ هزار تن صرف مصارف داخلی شده است که ۵.٣ درصد نسبت به میزان مصارف آن‌ها در چهار ماهه ١۴٠١ معادل شش میلیون و ٧٩۴ هزار تن افزایش را تجربه کرده است.

در چهار ماهه سال ١۴٠١ مصرف ظاهری شمش فولاد کشور هشت میلیون و ٣٧۶ هزار تن ثبت شده است.