اخبار

مصلحت اصلی آیت الله حفاظت از منابع طبیعی است

مصلحت اصلی آیت الله حفاظت از منابع طبیعی است

به گزارش خبرگزاری مجله خبری کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی، حسن وحید در مراسم تشییع پیکر شهدای خدمت با تسلیت به ملت شریف ایران، با اشاره به شکل گیری اقدامات زیربنایی بسیار خوب در منابع طبیعی کشور توسط دستور شخص رئیس جمهور شهید

وی افزود: این شهید بزرگوار به مسائل مربوط به حفاظت از منابع طبیعی و حفظ آب و خاک به ویژه آبخیزداری توجه ویژه داشت.

وحید خاطرنشان کرد: رئیس جمهور شهید حفاظت از منابع طبیعی را یکی از اهداف مهم دولت در راستای توسعه پایدار دانست.

https://www.irna.ir/news/85486312/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C