اخبار

مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد واگذاری اراضی برای کشاورزی مغایر قوانین است


تهران- مجله خبری کشاورزی- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: ماده ۳۵ فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه در مورد واگذاری اراضی ملی و دولتی برای کشاورزی به دلیل مغایرت با قوانین موجود قابل اجرا نیست.

https://www.irna.ir/news/85236882/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1