اخبار

مطالعه ۲۶ طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی انجام شد


اراک – مجله خبری کشاورزی – رئیس مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی گفت: مطالعه ۲۶ طرح تحقیقاتی سال گذشته در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان انجام شد.منبع اخبار