اخبار

معاون استاندار تهران: توسعه کشاورزی سرلوحه فعالیت های اقتصادی استان است


شهرری – مجله خبری کشاورزی – معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت: توسعه و افزایش بهره وری بخش کشاورزی سرلوحه فعالیتهای اقتصادی این استان است.

https://www.irna.ir/news/85144547/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C