معاون وزیر جهادکشاورزی: میزان خودکفایی کشور در تامین مواد غذایی ۸۰ درصد استمعاون وزیر جهادکشاورزی: میزان خودکفایی کشور در تامین مواد غذایی ۸۰ درصد است
سمنان- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر و رئیس سازمان‌ تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: میزان‌ خودکفایی کشور در بحث تامین غذا و انواع تولیدات کشاورزی در حال حاضر حدود ۸۰ درصد است.منبع اخبار