اخبار

معاون وزیر جهاد کشاورزی: نظام نامه مردمی سازی منابع طبیعی به زودی تهیه می شود


نوشهر – مجله خبری کشاورزی – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیرداری کشور گفت: طرح نظام نامه مردمی سازی منابع طبیعی کشور از سوی کارشناسان این سازمان آماده شده که مطالعات بخش تخصصی آن به انجام رسیده است.

https://www.irna.ir/news/85169298/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87