معاون وزیر جهاد کشاورزی: ۳۳ درصد اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز استمعاون وزیر جهاد کشاورزی: ۳۳ درصد اراضی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز است
ایلام – مجله خبری کشاورزی – معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی از تجهیز ۳۳ درصد اراضی آبی کشاورزی کشور به سامانه های نوین آبیاری خبر داد و گفت: تامین اعتبار مهم ترین مانع پیش روی تجهیز زمین های کشاورزی به این سامانه‌هاست.منبع اخبار