اخبار

معاون وزیر کشور: دست سوداگران از بازار برنج باید کوتاه شود


ساری – مجله خبری کشاورزی – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور تصریح کرد: دولت فقط با هدف تنظیم بازار، برنج را متناسب با نیاز کشور وارد می‌کند و دست سوداگران از بازار برنج باید کوتاه شود.

https://www.irna.ir/news/85242075/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

آمریکا تکیه‌گاه اصلی صهیونیست‌ها است – پایگاه خبری هشت صبح.