اخبار

معرفی دستاوردهای طرح تولید بذور هیبرید در رویداد روز مزرعه


تهران- مجله خبری کشاورزی- مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهاد دانشگاهی به منظور معرفی دستاوردهای طرح فناورانه «تولید بذور هیبرید سبزی و صیفی» و با هدف معرفی ارقام متنوع و جدید کاهو،‌ «رویداد روز مزرعه» را برگزار می کند.

https://www.irna.ir/news/85137211/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87