اخبار

معرفی نماتدکش‌ها با پایه گیاهی و قارچی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان


تهران- مجله خبری کشاورزی- شرکت‌های دانش‌بنیان در مجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نماتدکش با پایه گیاهی و قارچی معرفی کرده‌اند.

https://www.irna.ir/news/85220279/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86