اخبار

مقدمات اولیه احداث دومین روستا بازار سنندج فراهم شد


سنندج- مجله خبری کشاورزی- معاون بازرگانی اتحادیه تعاونی های روستایی کردستان گفت: مقدمات اولیه احداث دومین روستا بازار سنندج فراهم شده و قرار است این پروژه با مشارکت شهرداری اجرایی شود.

https://www.irna.ir/news/85225710/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF