اخبار

منابع آبی شکننده است/ باید با کشاورزی دانش‌بنیان تولید را افزایش دهیم


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به محدودیت منابع آبی‏، برای رشد تولید و افزایش نرخ رشد کشاورزی باید به سمت کشاورزی دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری با تکیه بر تولید داخل و حمایت از تولیدکننده حرکت کنیم.

https://www.irna.ir/news/85152456/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4