اخبار

منابع آب مشگین‌شهر پاسخگوی کشت محصولات آب‌بر نیست


اردبیل- مجله خبری کشاورزی- مدیر منابع امور آب مشگین شهر گفت: منابع آب مشگین شهر پاسخگوی کشت محصولات آب بر در این شهرستان نیست و شورای حفاظت منابع اب شهرستان برای جلوگیری از کشت این محصولات باید اقدامات لازم را انجام دهد.

https://www.irna.ir/news/85236057/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA