اخبار

«مهدیشهر قطب دامپروری کشور» با اصلاح نژاد گوسفند سنگسری


سمنان- مجله خبری کشاورزی- یکی از اقدامات در زمینه بهبود تولید گوشت و توسعه دامداری توجه به اصلاح نژاد است که اکنون با همت دولت سیزدهم این راهبرد با هدف احیا و ارتقای بهره‌وری گوسفند نژاد سنگسری در استان سمنان از نژادهای دارای آوازه جهانی و ارزش افزوده و کمک به تحقق طرح «مهدیشهر قطب دامپروری کشور» در مسیر محقق شدن است.

https://www.irna.ir/news/85215356/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%B1%DB%8C