اخبار

میزان خرید گندم در ایلام ۶۰ درصد افزایش یافت


ایلام – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ایلام در خصوص وضعیت خرید گندم از کشاورزان استان، گفت: در سال زراعی جاری تاکنون میزان خرید گندم در استان ایلام ۶۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

https://www.irna.ir/news/85132420/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA